รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

          คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่


:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
[ อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด ]

หลักการและเหตุผล

      ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนโยบายการบริหารงานสำนักงานด้วยรูปแบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ (Eletronic Office หรือ e - Office) โดยมุ่งเน้นในเรื่องการให้พนักงานทุกคนใช้กระดาษเท่าที่จำเป็น และเป็นการสนับสนุนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่จังหวัดใช้อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะการทำงานเรื่องเอกสารเวียนแบบเดิม จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เดิมให้เป็นการทำงานแบบ Web based Application

วัตถุประสงค์
      เพื่อติดตั้งระบบงานหนังสือเวียนอิเลกทรอนิกส์ สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชรองรับงานเอกสารเวียนรับเข้า - ส่งออก ที่สื่อสารกันทั้งภายในจังหวัด โดยใช้งานผ่าน Web Browser เพื่อการบริหารงานสารบรรณตามหลักการปฏิบัติงานสารบรรณตามแนวทางของจังหวัดนครศรีธรรมราช
2006 - 2007 © ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช